Logowanie

Wizja i cel

"Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi! Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię; Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś, lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana, a ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami! Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą "Poszukiwaną", a nie miastem porzuconym." Izajasza 62:6-12

Wierzymy, że Bóg powołał nas do pracy pionierskiej, aby zakładać, szerzyć oraz budować Boże Królestwo.

Prorok Izajasz mówi o torowaniu drogi i usuwaniu kamieni, które symbolizują przeszkody na drodze do zbawienia i uwolnienia ludzi. Bóg chce usunąć je poprzez swój kościół, modlitwę i moc Ducha Świętego. Chce On przygotować drogę i otworzyć drzwi, aby każdy kto szuka, mógł Go znaleźć i być zbawionym. Wierzymy też, że Bóg daje nam do tego łaskę oraz namaszczenie, które umożliwia torowanie drogi.

Nasza wizja opiera się zatem na 3 głównych filarach:
>
głoszenie ewangelii
> podążaniu za Bogiem
> budowanie Bożego kościoła

Poniżej opisujemy co rozumiemy poprzez jej realizację.

Głoszenie ewangeli

Bóg zgromadził nas wokół jednego celu - głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa. Naszą wizją jest przyprowadzanie ludzi do Jezusa, jedynego Zbawiciela. Zobaczenia ludzi uwolnionych, uzdrowionych oraz błogosławionych w swoim życiu. Wierzymy, że jest to Bożym pragnieniem dla każdego człowieka. Wiąże się to silnie z pragnieniem zbudowania silnego i prężnego kościoła w Białymstoku, który byłby Bożym narzędziem do pracy w mieście jak i w regionie. Chcielibyśmy oddziaływać na ludzi, miasto, w pozytywny sposób. Niosąc z sobą nadzieję w Bogu, Bożą miłość i współczucie. Pragniemy też uczestniczyć w życiu miasta poprzez różnorodne działania na rzecz społeczeństwa, a szczególnie młodych ludzi.

Chcemy realizować ten cel poprzez:
- głoszenie indywidualne;
- ewangelizacje zbiorowe (różnego typu, np. ewangelizacje uliczne);
- pracę ewangelizacyjną wśród konkretnych grup ludzi np. studentów, młodzieży, osób uzależnionych itp.;
- służbę muzyczną, tworzenie grup muzycznych;
- dostępne dla nas narzędzia jak media czy internet;
(w przyszłości : misja oraz organizowanie ewangelizacji w różnych miastach, pomoc innym kościołom, zakładanie nowych kościołów, wysyłanie misjonarzy.)

 

Modlitwa i podążanie za Bogiem

Naszym fundamentem i największym pragnieniem jest realizowanie Bożych planów i kroczenie za Panem. Dlatego też zrezygnowaliśmy z tworzenia własnych ambicjonalnych projektów i przedsięwzięć, a postanowiliśmy modlić się i szukać we wszystkim Bożego prowadzenia.Pragniemy iść za Panem oraz uczestniczyć w Jego planach, pełniąc Jego wolę. Wszystko co chcemy robić, pragniemy oprzeć na Bogu, na Jego Słowie oraz wierze.

Chcemy realizować ten cel poprzez:
- posłuszeństwo Słowu Bożemu;
- indywidualną społeczność z Bogiem;
- odbieranie w modlitwie Bożych strategii i pomysłów;
- wspólne spotkania modlitewne (w przyszłości chcielibyśmy, aby powstały grupy modlitewne);
- uczestniczenie w ogólnopolskiej modlitwie o Polskę;
- chcielibyśmy także modlić się wraz z innymi kościołami w Białymstoku o przebudzenie w naszym mieście.

Kościół

Naszym zamiarem jest budowanie kościoła, jako miejsca narodzin wielu służb, powołań oraz wzrostu ludzi i ich wyposażenia do służby dla Pana. Pragniemy, aby nasz kościół funkcjonował jako zespolone ciało Jezusa, przez które Bóg objawia Swoje Imię i Chwałę dla innych ludzi. Kościół stanowią osoby, których Bóg używa, aby budować siebie nawzajem i służyć innym. Dążymy do tego, aby jak najbardziej podobać się Bogu we wszystkim.

Chcemy realizować ten cel poprzez:
-  nauczanie (zdrowe nauczanie jest fundamentem każdego kościoła oraz każdego wierzącego; pragniemy założyć solidny fundament w życiu ludzi tak, aby można było na nim wznieść  mocne budowle);
- wyposażenie ludzi do służby dla Pana;
- zapraszanie innych służb do kościoła ;
- dążenie do tego, aby stworzyć w kościele miejsce dla rozwoju wielu darów i powołań;
- współpracę z różnymi kościołami w mieście oraz w Polsce;
- pragniemy, aby kościół był Bożą rodziną, gdzie ludzie będą mieli ze sobą dobre więzi oraz utrzymywali bliskie kontakty.