Logowanie

Kościół w Białymstoku

Wierzymy, że Bóg objawia się na ziemi poprzez swój kościół, czyli Boży lud. Tak więc kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, jego reprezentantem na ziemi. 
"A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą."   2 list do Koryntian 5:18-21

Oczywiście głównym celem kościoła jest głoszenie ewangelii (dobrej nowiny) połączone z  działaniami socjalnymi na rzecz lokalnej społeczności. 
"I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."    Ew. Marka 16:15-16
Ważną służbą kościoła jest modlitwa. Bóg mówi o swojej świątyni, że ma być do domem modlitwy. (Mat.21.13)

Staramy sie wypełniać ten cel podejmując działania na rzecz naszego miasta, jednocześnie głosząc ewangelię i trwając w modlitwie. Obecnie oprócz piątkowej modlitwy całego kościoła, prowadzimy dodatkowo modlitwę wstawienniczą, połączoną z okresami modlitwy postnej. Uczestniczmy także w przedsięwzięciu ogólnopolskim, jakim jest "Modlitwa o Polskę - Polska24".  Jako mieszkańcy Białegostoku modlimy się regularnie za swoje miasto. Pragniemy, aby Bóg je błogosłwił i wylał więcej swojego Ducha. Do wspólnej modlitwy zapraszamy kościoły w Białymstoku.

Najważniejsze rzeczy odnoszące się do kościoła:
Jezus Chrystus jest głową kościoła
"On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy," Kol.1.18

Kościół  - społeczność
Koinonia (gr.) "społeczność" - sama nazwa wskazuje, że "społecznośc" jest podstawą i istotą kościoła. Oczywiście społeczność pomiędzy wierzącymi, ale przede wszystkim z Bogiem.
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam."  Ew. Jana 15:1-7

Kościół charyzmatyczny  - co to oznacza?
Charyzmaty (gr.) dary duchowe. Charyzmatyczny kościół wierzy oraz działa w darach Ducha Świętego.
"A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył."    List do Efezjan 4:7-8
Biblia wymienia następujące dary Ducha Świętego (Rzym.12.7-11): 
- dar mowy wiedzy
- dar mowy mądrości
- dar rozróżniania duchów
- dar wiary
- dar uzdrawiania
- dar czynienia cudów
- dar prorokowania
- dar mówienia innymi językami
- dar wykładania innych języków

Służby w kościele
Biblia wymienia następujące urzędy i służby działające w kościele:
- biskupi, diakoni (1 List do Tymoteucza)
- apostołowie, prorocy, nauczyciele, ewangeliści, pastorzy (Ef.4.11)
- prorokowanie, służenie-pomoc innym, nauczanie-czynienie uczniów, napominanie, dawanie, organizowanie-przełożeni, miłosierdzie (Rzym.12.6-8)

Pięć filarów kościoła
- modlitwa
- ewangelizacja
- społeczność
- słowo-nauczanie
- chwalenie Boga